شرکت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات آرنا تجارت وستا یکی از اﻧﻮاع واﺳﻄﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻤﺎم و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑﻌﻬﺪه ﮔﯿﺮد.

شرکت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات آرنا تجارت وستا ﺑﺎ ﻧﺎم EMC ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻗﺮارداد رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﺮ ﺻﺎدرات ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎری ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﻧﺤﺼﺎری ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

فعالیت ﺷﺮﮐت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮی ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ تعهدی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪارﻧﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻌﻬﺪ در ﻗﺒﺎل ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات آرنا تجارت وستا را از ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

شرکت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات آرنا تجارت وستا ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﭘﺮدازش و ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﻫﻢ از اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺣﺎﺻﻞ آن ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 • نحوه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات آرنا تجارت وستا:

اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش داﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺷﻌﺒﻪ و اﻧﺒﺎر ﻓﺮوش ﻫﻢ دارﻧﺪ. آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و واﺳﻄﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری را در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف دارﻧﺪ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 • ﻧﺤﻮه ی اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺷﺮﮐت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات آرنا تجارت وستا ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎه های زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ:

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﻃﺮف ﻗﺮارداد، ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت (1ﺗﺎ 3 ﺳﺎﻟﻪ) ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻗﺮارداد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮوش / اﺧﺬ ﭘﺮوژه و ﯾﺎ ﻫﻢ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﻫﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮوش / اﺧﺬ ﭘﺮوژه اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 • ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات آرنا تجارت وستا

 

 • اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮاﯾﺠﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
 • انجام ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎزار ﻫﺪف
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ویژگی های ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﻫﺪف
 • ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
 • ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم
 • آﻣﻮزش ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎص
 • اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
 • ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﯾﺎ اﺧﺬ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
 • اراﺋﻪ اﻟﺰاﻣﺎت و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎرك ﮔﺬاری و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺎدراﺗﯽ
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و …
 • اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﺤﺼﻮﻻت (ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت)
 • اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺒﺎرداری در ﺑﺎزار ﻫﺪف
 • ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
 • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ و ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮﻓﯿﻦ