شرکت بازرگانی آرنا تجارت وستا

نخسـتین شرکت مدیریت صادرات لوازم خانگی کشور

درباره ما

شرکت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات آرنا تجارت وستا یکی از اﻧﻮاع واﺳﻄﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت بنگاهها اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻤﺎم و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ بنگاههای ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑﻌﻬﺪه ﮔﯿﺮد.

شرکت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات آرنا تجارت وستا ﺑﺎ ﻧﺎم EMC ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻗﺮارداد رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﺮ ﺻﺎدرات ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎری ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﻧﺤﺼﺎری ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ....

شرکت بازرگانی آرنا تجارت وستا

نخسـتین شرکت مدیریت صادرات لوازم خانگی کشور

گروه کالایی صنعت لوازم خانگی کشور

گروه کالایی صنعت لوازم خانگی کشور

بی شک برای شناخت بهتر هر صنعت و خدمات قابل ارائه در آن حوزه، نیازمند شناخت صحیح و دقیق از محصولات، تولیدات و خدمات قابل ارائه در آن صنعت هستیم. در این راستا شرکت مدیریت صادرات آرنا تجارت وستا ؛ گروه کالایی صنعت لوازم خانگی کشور را به جهت ارائه خدمات و فعالیت خود معرفی می نماید….

برای بازدید روی ادامه مطلب کلیک نمائید.

شرکت بازرگانی آرنا تجارت وستا

نخسـتین شرکت مدیریت صادرات لوازم خانگی کشور

فعالیت های این شرکت

20
قراردادها
7
تیم ما
10
کشورها
5
سال سابقه

ما را دنبال کنید

برای جزئیات بیشتر با ما در تماس باشید